Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Naszych kontrahentów, przedstawicieli Naszych kontrahentów oraz osób kontaktujących się z Nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail.

Niniejszym, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej:  „RODO”, informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Kto jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak dane osobowe będą wykorzystywane jesteśmy My, czyli:

Agencja Reklamowa PAM Spółka cywilna Jarosław Barczyk, Adam Wielgórski, ul. Jasnogórska 151, 31-358 Kraków, nr NIP: 9441520727, nr REGON: 351195931 (zwana dalej: „ADO”).

Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Agencja Reklamowa PAM, ul. Jasnogórska 151, 31 – 358 Kraków
 2. poprzez e-mail: biuro@pam.net.pl
 3. telefonicznie: +48 512 179 100 lub +48 509 676 003

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

lp. CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA
1 Prawidłowa realizacja umów zawartych:

 1. pomiędzy Nami a Panem/Panią lub
 2. pomiędzy Nami a podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje lub
 3. pomiędzy Nami a podmiotem, który jest Pana/Pani pracodawcą/współpracownikiem

w tym prowadzenie bieżącego kontaktu i korespondencji w związku z powyższymi umowami

art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO – niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z Panem/Panią.

art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO – Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z Naszymi kontrahentami i utrzymywania bieżącego kontaktu z nimi.

2 Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Pana/Panią oraz kontaktowanie się z Panem/Panią w sprawach, z którymi zwrócił się Pan/Pani do Nas korzystając m.in. z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail. art. 6 ust. 1 lit. „a”- Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych.

 

art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO – Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na potrzebie bieżącego kontaktu i udzielania odpowiedzi na kierowane do Nas zapytania.

3 Kontaktowanie się z Panem/Panią w sprawach związanych z prowadzoną przez Nas działalnością gospodarczą, w tym nawiązywanie współpracy z:

 1. Panem/Panią lub
 2. podmiotem, który jest Pana/Pani pracodawcą/współpracownikiem lub
 3. podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje.
art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO – Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na potrzebie bieżącego kontaktu, inicjowania i utrzymywania relacji w ramach prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej.
4 Wypełniania ciążących na Nas obowiązków prawnych, wynikających z prawa podatkowego i zasad rachunkowości. art. 6 ust. 1 lit „c” RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia, ciążącego na Nas obowiązku prawnego.
5 Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń. art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO – Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na potrzebie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

W jaki sposób uzyskaliśmy Pana/Pani dane osobowe:

Dane osobowe uzyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Pana/Pani, w wyniku przesłania Nam danych dla celów zawarcia umowy lub w celu wystawienia faktury, jak również w wyniku przesłania Nam wiadomości e-mail lub wiadomości przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego na Naszej stronie internetowej: pam.net.pl,
 2. od Pana/Pani pracodawcy/współpracownika bądź reprezentowanego przez Pana/Panią podmiotu, który przekazując nam następujące dane: Pana/Pan imię i nazwisko, nr telefonu służbowego, służbowy adres e-mail, wskazał Pana/Panią jako osobę kontaktową.

Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Podmioty te to dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne czy audytowe. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych z Nami umów, wyłącznie na Nasze polecenie i z zachowaniem odpowiednich standardów ochrony danych.

Ponadto, dane osobowe możemy przekazywać podmiotom, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, takim jak Policja, Prokuratura, Sądy czy organy podatkowe.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkami Unii Europejskiej lub do krajów spoza obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe:

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów.

Jeżeli:

 1. przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody, dane te będą przechowywane do czasu jej wycofania. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 2. przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w związku z wykonaniem umowy zawartej z Nami lub podmiotem, który jest Pana/Pani pracodawcą/współpracownikiem lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz – w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z tych umów.
 3. przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w związku z realizacją obowiązków prawnych, wynikających z prawa podatkowego i zasad rachunkowości, będziemy je przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 4. przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe dla celów utrzymywania relacji handlowych i celów kontaktowych, będziemy przechowywać te dane w okresie trwania tych relacji, a po ich ustaniu, w okresie 1 roku od zakończenia utrzymywania kontaktów.
 5. przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, zarówno po Naszej, jak i Pana/Pani stronie, będziemy je przechowywać przez okresy przedawnienia roszczeń, określonych w przepisach prawa.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny (przetwarzanie w związku z realizacją obowiązków wynikających z prawa podatkowego i zasad rachunkowości) lub jest niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania umów, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam realizację określonych powyżej celów.

Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jakie ma Pan/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Zapewniamy realizację wszystkich uprawnień, jakie przysługują Panu/Pani na podstawie postanowień RODO. W związku z powyższym:

 1. Ma Pan/Pani prawo do uzyskania od Nas informacji w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do nich;
 2. Jeżeli zauważy Pan/Pani, że przetwarzane przez Nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia;
 3. Może Pan/Pani żądać usunięcia danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą:
  1. jeżeli Pana/Pani dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez Nas zebrane;
  2. udzielona przez Pana/Panią zgoda zostanie cofnięta;
  3. zgłosi Pan/Pani sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania;
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 4. Może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:
  1. jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Nam sprawdzić ich prawidłowość;
  2. jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, ale nie chce Pan/Pani, aby zostały usunięte;
  3. okaże się, że Pana/Pani dane osobowe nie są Nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu ustalenia, czy Nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu
 5. W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o Nasz uzasadniony interes prawny, ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
 6. W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie:
  1. Pana/Pani zgody lub
  2. jest niezbędne do wykonania, zawartej z Panem/Panią umowy lub
  3. jest niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, lub
  4. przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny

  ma Pan/Pani prawo do otrzymania od Nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie pdf.). Może Pan/Pani  przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy to My przesłali je innemu administratorowi. Zrobimy to jednak tylko w przypadku, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.

 8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienie skargi związanej z przetwarzaniem przez Nas Pana/Pani danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pana/Pani żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację. Nie stosujemy profilowania.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane adresowe podano powyżej.